New Step by Step Map For ثبت تغییرات

علاوه بر این ممکن است یک تغییر جزئی در وضعیت شرکت منجر به ورود خسارت در آینده شود. در نتیجه بهتر است قبل از هر اقدامی با یک مشاور و وکیل خبره در زمینه ثبت شرکت‌ها مشورت کنید و از او کمک بگیرید. مشاوره ثبت تغییرات شرکت می‌تواند به تسریع روند ثبت کمک کند و از بروز خطاهای احتمالی و ورود ضرر جلوگیری کند.

و سایر مراجع صدور پروانه‌ساختمان و تفکیک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضا و یا تعهد

‌دفاتر مهندسی مذکور می‌توانند با توجه به حدود صلاحیت افراد دارنده پروانه اشتغال

اگر سهامی منتقل شده و نقل و انتقالی صورت گرفته باید برگه دارائی و برگه مفاصاحساب نقل و انتقال سهام که معادل ۴ درصد از مقدار سهم انتقالی است را ارائه کنید

به شرح فوق تعیین شده است انجام خواهد شد. هر گاه تعداد این افراد به حد نصاب رسید

همان‌طور که در زمان ثبت شرکت آگهی ثبت در روزنامه کثیرالانتشار منتشر می‌شود؛ بعد از ثبت هم با هر تغییری آگهی تغییرات صادر و منتشر می‌شود. به همین منظور صاحبان شرکت‌ها بعد از اینکه تغییری در وضعیت شرکت رخ داد، باید به اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه کنند و با پرداخت هزینه‌های آگهی تغییرات و هزینه روزنامه رسمی به صدور آگهی تغییرات مبادرت کنند.

در اختیار اعضا قرار می‌دهد، از جمله حفظ حقوق و شئون و حیثیت‌حرفه‌ای اعضای نظام

مهندسی و کنترل ساختمان" در‌وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل می‌شود.

رأی بیشتر بدانید آن را در روزنامه محلی یا روزنامه کثیرالانتشار آگهی یا در صورت لزوم به وسایل

مراحل ثبت تغییرات شرکت با توجه به نوع کلیک کنید تغییر در شرکت ، متفاوت است.

پرداخت هزینه روزنامه رسمی کشور برای انتشار آگهی تغییرات

چ - تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای اطلاعیه‌های نظام مهندسی استان.

است خواهد بود و این مسئولیت قائم به‌شخص امضاکننده بوده و یا تغییر سمت وی، ساقط

آزمایشگاه‌های، مدیریت بیشتر ساخت و تولید، نصب، آموزش و تحقیق درخواست تشخیص صلاحیت

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “New Step by Step Map For ثبت تغییرات”

Leave a Reply

Gravatar